นางสาวถิรดา กำเนิดบุญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

" การคมนาคมสะดวก ไฟฟ้าประชามีใช้ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจพัฒนา มุ่งแก้ไขปัญหาท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม